Obelų rago kaimas, Švenčionių raj. Atstumai: Vilnius - 107, Utena - 48, Kaunas - 157. Panevežys - 149, Ignalinos -15 km.

Taisyklės

image_pdfimage_print

sign

SODYBOS  LANKYMO TAISYKLĖS IR KITA NAUDINGA INFORMACIJA

BENDROSIOS NUOSTATOS

GERBIAME PRIVATUMĄ, TEISĘ Į VISŲ POILSĮ.

 

Lankymo taisyklės (toliau – taisyklės) nustato lankymosi sodyboje pažintiniais, poilsio ir kitais tikslais, tvarką.

 

   1. Sodybos nuomos tvarka, apmokėjimas

1.1. Sodybos nuomos terminas skaičiuojamas paromis. Nuomos terminas pradedamas skaičiuoti nuo pirmos nuomos dienos 16:00 val. iki paskutinės nuomos dienos 12:00 val., nepriklausomai nuo to, kelintą valandą atvykstama į sodybą.
1.2. Užsakymai pramogoms priimami nuo 8 val. iki 20 val.
1.3. Jeigu sodyboje neišbūnama visą nuomos laikotarpį, mokestis už neišbūtą laiką nemažinamas, negrąžinamas, ir nekompensuojamas.
1.4. Sodybą (jos dalį) išsinuomavę asmenys priima jiems skirtas patalpas bei inventorių (t.y. sanitarinius bei inžinerinius įrenginius, prietaisus ir kitų daiktus) tvarkingus. Jeigu priimant patalpas ar inventorių, pastebimi kokie nors jų defektai (neatitikimai, gedimai, ar pan.) apie juos nedelsiant informuojamas sodybos savininkas ar kitas atsakingas asmuo; nesilaikius atitinkamos pareigos, laikoma, kad daikto apgadinimai kilo dėl juo pasinaudojusio asmens kaltės.
1.5. Prieš išvykdamas iš sodybos, paslaugos užsakovas privalo dalyvauti perduodant išsinuomotas patalpas bei inventorių. Jeigu atitinkamos pareigos užsakovas neįvykdo, ir nedalyvauja grąžinant sodybos patalpas, ar inventorių, sodybą bei jos inventorių sodybos savininkas ar  kitas atsakingas asmuo apžiūri vienašališkai, aprašo pastebėtus trūkumus, juos nurodo apžiūros akte, ir šį aktą pateikia paslaugos užsakovui. Užsakovas, tinkamai nevykdęs pareigos perduoti turtą, praranda teisę ginčyti nustatytus sodybos patalpų ar inventoriaus defektus, ir sutinka, kad vienašališko apžiūros akto sudarymas yra pakankamas pagrindas sodybos patalpų ar inventoriaus apgadinimo faktui konstatuoti.
1.6. Be užsakyme nurodytų paslaugų, užsakovas turi teisę užsisakyti ir papildomas paslaugas, nenurodytas užsakyme. Užsakęs papildomas mokamas paslaugas, svečias patvirtina užsakymą registracijos užsakymo blanke savo parašu, kas atitinka nuomos sutarties bei daikto priėmimo-perdavimo akto sudarymą.
1.7. Užsakydamas sodybos nuomą, užsakovas privalo nurodyti kartu su juo poilsiauti atvykstančių žmonių skaičių. Užsakovas, norintis padidinti poilsiauti atvykstančių papildomai žmonių skaičių, apie tai praneša sodybos savininkui ar kitam atsakingam asmeniui, ir atitinkamas padidinimas galimas tik turint sodybos savininko ar kito atsakingo asmens sutikimą už papildomai atvykstančius asmenis gali būti pareikalauti papildomo apmokėjimo. Nepranešus apie papildomai atvykusį asmenį imamas 58 EUR  mokęstis už kiekvieną nepranešta asmenį.
1.8. Užsakovas visiškai materialiai atsako už kartu su juo (jo kvietimu, sutikimu, prašymu ar pan.) į sodybą atvykusių asmenų sodybos patalpoms bei inventoriui padarytą žalą. Užsakovui tenka pareiga supažindinti šiuos  asmenis su saugaus elgesio, priešgaisrinės saugos, vidaus taisyklėmis.
1.9. Kiekviename sodybos numeryje ir patalpoje yra informacinis pranešimas apie numeryje ar patalpoje esančio inventoriaus vertę; užsakovas sutinka, kad apskaičiuojant galimus nuostolius dėl patalpų ar inventoriaus sužalojimo, būtų vadovaujamasi atitinkame informaciniame pranešime nurodytą inventoriaus kainą. Užsakovas turi pareigą neradęs patalpose atitinkamo pranešimo, nedelsiant informuoti sodybos savininką, ar kitą atsakingą asmenį, prisiima visą su atitinkamu neinformavimu susijusias riziką.
1.10. Tuo atveju jeigu sodybos patalpos grąžinamos ar paliekamos netvarkingos, nesuplovus naudotų indų, ir pan., imamas patalpų sutvarkymo mokestis 30 EUR  už kiekvieną nesutvarkytą patalpą ar numerį.
1.11. Apmokėjimas už suteiktas paslaugas vyksta pagal sodybos kainininke pateiktus įkainius, ar paslaugų kainą suderinant raštu.
1.12. Sodybos savininkas neteikia garantijų dėl galimybės apsistoti sodyboje ar pasinaudoti kitomis sodyboje teikiamomis paslaugomis, išskyrus tuos atvejus, kai atliekama išankstinis sodybos ir teikiamų paslaugų užsakymas. Užsakymas įsigalioja tik po to, kai sodybos savininkas patvirtina užsakymą, o užsakovas sumoka 40% avansą nuo užsakyme nurodytos sumos. Likus ne mažiau kaip dviems savaitėms iki užsakymo vykdymo pradžios avansu turi būti sumokėta 100% užsakymo vertės. Sumokėtas avansas atlieka užstato funkciją. Atšaukus užsakymą ar jo atsisakius, avansu sumokėtos sumos (užstatas) lieka sodybos savininkui ir užsakovui jokiais atvejais negrąžinamos.
1.13. Už suteiktas paslaugas užsakovas privalo atsiskaityti ne vėliau kaip prieš išvykdamas iš sodybos. Atsiskaitymo faktą patvirtina teisės aktų reikalavimus atitinkantys dokumentai, tačiau jokiu būdu ne pats išvykimo iš sodybos faktas.
1.14. Iš anksto sumokėtos sumos įskaitomos į galutinę paslaugų kainą.
1.15. Sodybos savininkas turi teisę atsisakyti suteikti paslaugas ar jų dalį (iš anksto sutartų paslaugų atveju – atsisakyti keisti teiktinų paslaugų apimtis (tiek dėl paslaugų kiekio, tiek dėl paslaugų kokybės), ar nepatvirtinti pateikto užsakymo, nemotyvuodamas bei nekomentuodamas tokio atsisakymo priežasčių.

 

2. Sodybos lankytojų pareigos

2.1. Sodyba  yra Aukštaitijos nacionalinio  parko teritorijoje  ir  čia galioja  Lietuvos Respublikos saugomų  teritorijų  įstatymas, kurio privalo laikytis visi sodyboje besilankantys asmenys.
2.2. Sodybos lankytojai privalo:
2.2.1. saugoti  aplinką, gamtos bei  sodybai priklausančias materialines vertybes, tausoti gamtos išteklius;
2.2.2. tinkamai naudotis ir tvarkingai palikti sodybos teritoriją;
2.2.3. ten, kur yra pastatyti atliekų rūšiavimo konteineriai, rūšiuoti atliekas pagal pateiktas instrukcijas;
2.2.4. laikytis leistino triukšmo lygio, kurį reglamentuoja 2003 m. rugsėjo 3 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. V-520: „Leistinas triukšmo lygis reglamentuojamas nuo 06.00 iki 18.00 val. (Ldienos), nuo 18.00 iki 22.00 (Lvakaro) ir nuo 22.00 iki 6.00 val. (Lnakties)“Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių triukšmo valdymą, nevykdymas ar pažeidimas –užtraukia baudą triukšmo šaltinio valdytojams nuo 60 EUR iki 300 EUR.
2.2.5. gerbti kitų sodybos lankytojų teises bei interesus
2.3. Sodybos lankytojams draudžiama:
2.3.1. rūkyti patalpose (tam yra skirtos vietos rūkymui), mėtyti cigaretes ar nuorūkas į ne tam skirtus indus; už rūkymą pažeidžiant šiuos reikalavimus, sodybos savininkas ar, jo vardu, atsakingas asmuo, turi teisę pareikalauti iš užsakovo sumokėti 150 EUR  dydžio papildomą mokestį už kiekvieną viešnagės metu nustatytą taisyklių pažeidimo atvejį;
2.3.2. triukšmauti, garsiai leisti muziką ar vartoti alkoholį viešose erdvėse, vartoti necenzūrinius žodžius ar kitaip trukdyti kitų sodybos lankytojų poilsį, įžeidinėti,  sodybos savininką, kitus sodybos svečius ar personalą. Nustačius tokius pažeidimus sodybos savininkas ar, jo vardu, atsakingas asmuo, turi teisę pareikalauti iš lankytojo (užsakovo) sumokėti 150 EUR dydžio papildomą mokestį už kiekvieną viešnagės metu nustatytą taisyklių pažeidimo atvejį, ir lankytojas, savininkui ar, jo vardu, atsakingam asmeniui pareikalavus, privalo nedelsiant palikti sodybą ir jos teritoriją. Tokio priverstinio iškeldinimo atveju sąskaita užsakovui išrašoma už visą registracijos formoje nurodytą užsakymo laiką, kurį visą užsakovas privalo apmokėti. Jai lankytojas  atsisako išsikelti ir dėl to iškviečiami policijos pareigūnai šiam veiksmui atlikti, lankytojas papildomai privalo sumokėti 290 EUR  dydžio baudą.
2.3.3. kurti laužus ir/ar statyti palapines visoje sodybos teritorijoje, išskyrus tam speciali įrengtas vietas;
2.3.4. naikinti ir žaloti gamtos ir kultūros paveldo objektus (vertybes) esančius teritorijoje;
2.3.5. maitinti teritorijoje besiganančius ar auginamus naminius ir laukinius gyvūnus.
2.3.6. gadinti, naikinti ar savavališkai perkelti rekreacinius įrenginius, informacines rodykles, stendus, riboženklius, kitus ženklus bei priešgaisrinius įrenginius
2.3.7. savavališkai kirsti, naikinti, žaloti medžius ar krūmus bei kitus sodyboje esančius augalus ar želdinius;
2.3.8. gaudyti, naikinti ir žaloti sodybos teritorijoje esančius laukinius gyvūnus, išsinešti juos su savimi, rinkti paukščių kiaušinius, ardyti jų būstus (olas, dreves, lizdus ir pan.) ar kitaip kenkti gyvūnų aplinkai;
2.3.9. kelti pavojų kitų asmenų saugumui ar sveikatai;
2.3.10. leisti bėgioti palaidiems šunims, vedžioti šunis be antsnukio. Atsivežti bet kokius naminius gyvūnus galima tik gavus išankstinį sodybos savininko sutikimą; už gyvūno laikymą sodyboje gali būti pareikalaujama papildomo mokėjimo. Sodybos savininkas ar atsakingas asmuo turi ;
2.3.11. statyti automobilius ir kitas transporto priemones tam neskirtose ir atitinkamais ženklais nepažymėtose vietose;
2.3.12. šiukšlinti aplinką, teršti vandens telkinius;
2.3.13. užkasti ar palikti šiukšles ir atliekas sodybos teritorijoje;
2.3.14. savavališkai įrenginėti poilsiui ar sportui reikalingus įrenginius;
2.3.15. kūrenti svetainėje  esantį  židinį,kurti bet kokio pobūdžio ugnį;
2.3.16. gadinti sodybos patalpas ar inventorių;
2.3.17. sodybos teritorijoje teikti bei užsisakyti kitas paslaugas ir pramogas, kurios yra ne sodybos kaimo turizmo paslaugos, išskyrus su sodybos savininko sutikimu teikiamas paslaugas.
2.4. Sodybos svečiai privalo laikytis priešgaisrinės saugos reikalavimų:
2.4.1. nejungti patalpose elektrinių šildymo prietaisų (virdulių, lygintuvų, vandens šildytuvų), išskyrus sodyboje esančius prietaisus;
2.4.2. išeinant iš patalpų išjungti jose esančius elektros prietaisus. Primintina, kad pavojinga uždengti toršerus ir stalines lempas degiomis medžiagomis;
2.4.3. nerūkyti sodybos patalpose;
2.4.4.  nemėtyti cigarečių ar nuorūkų ne tam skirtose vietose;
2.4.5.  nekurti ugnies tam neskirtose vietose;
2.4.6. nenešti į kambarį ir jame nelaikyti medžiagų, galinčių sukelti gaisrą;
2.4.7. susipažinti su evakuacijos planais;
2.4.8. kilus gaisrui numeryje – nedelsiant pranešti apie jį ugniagesiams telefono ryšio numeriu 112. Jeigu degimo židinio negalima nuslopinti savo jėgomis, būtina išeiti iš kambario ir uždaryti duris, jų nerakinant; būtina pranešti apie gaisrą sodybos savininkui ar atsakingam asmeniui;
2.4.9. kilus gaisrui ne numeryje – nedelsiant pranešti apie jį ugniagesiams telefono ryšio numeriu 112. Jeigu koridoriai ar laiptinės uždūmintos ir pasitraukti iš patalpų negalima, siūlytina pasilikti numeryje ir plačiai atverti langus. Sandariai uždarytos durys gali ilgam apsaugoti nuo pavojingos temperatūros. Siekiant išvengti pasinuodijimo dūmais, būtina uždengti plyšius ir vėdinimo sistemos kanalus vandenyje sudrėkintais rankšluosčiais arba patalyne; pasistengti telefonu pranešti gaisrininkams, sodybos savininkui savo buvimo vietą; atvykus į įvykio vietą ugniagesiams, prieiti prie lango ir šauktis pagalbos.
2.5. Sodybos savininkas  neatsako už nelaimingus atsitikusius nelaimingus atsitikimus, sveikatos sutrikdymus, ar bet kokius kitus įvykius, nutikusius viešnagės sodyboje metu.

 

3. Kita naudinga informacija

3.1. Už triukšmo valdymo įstatymo pažeidimus numatyta administracinė atsakomybė, numatanti baudas nuo dviejų šimtų iki vieno tūkstančio litų, o už pakartotinį pažeidimą bauda gali siekti nuo vieno tūkstančio iki dviejų tūkstančių litų.
3.2. Administracinių teisės pažeidimų kodeksas taip pat nustato, kad šauksmai, švilpimas, garsus dainavimas arba grojimas muzikos instrumentais bei kitokiais garsiniais aparatais ar kiti triukšmą keliantys veiksmai gatvėse, aikštėse, parkuose, paplūdimiuose, viešajame transporte bei kitose viešosiose vietose, o vakaro ir nakties metu – ir gyvenamosiose patalpose, įmonėse, įstaigose ar organizacijose, jeigu tai trikdo viešąją rimtį, užtraukia įspėjimą arba baudą piliečiams arba pareigūnams iki trijų šimtų litų, o už pakartotinį pažeidimą numatoma bauda nuo trijų šimtų iki vieno tūkstančio litų.
3.3. Sodybos svečiams primygtinai siūloma saugiai elgtis vandenyje:
3.3.1. Nesimaudyti bei nesiirstyti valtimis be specialių tam reikalingų saugumo priemonių;
3.3.2. neplaukti į ežerą audros metu ar naktį;
3.3.3. neplaukti vienam;
3.3.4. plaukti tik saugiose vietose;
3.3.5. žinoti, koks vandens telkinio gylis ir kokios vandens telkinio ypatybės;
3.3.6. maudantis nekramtyti gumos, nevalgyti;
3.3.7. Jeigu į vandenį gilioje vietoje įkrito nemokantis plaukti žmogus, viskas, ką galima padaryti – tai mėginti kuo ilgiau išsilaikyti vandenyje. Siūloma keletas išsilaikymo būdų:
atsigulti ant vandens, plačiai išskėtus į šonus rankas, kvėpuoti kiek įmanoma rečiau ir giliau.
judinti kojas taip, tarsi mintumėte dviračio pedalus, o rankomis mojuoti vandenyje, perkeliant ant jų dalį kūno svorio ir laikant pusiausvyrą.
3.3.8.  Jeigu maudantis sutraukė mėšlungis:

  • pirmiausia reikia atsigulti ant nugaros;
  • jeigu mėšlungis sutraukė priekinius šlaunies raumenis, reikia gulint ant nugaros ištiesti koją ir patempti pėdą į priekį;
  • jeigu mėšlungis sutraukė nugarinius šlaunies raumenis, ištiesus koją, pėdą lenkti į save;
  • jeigu mėšlungis stipriai sutraukė ir skausmas gana didelis, o koja pati neišsitiesia, reikia mėginti ją ištiesti rankomis;
  • galiausiai sutrauktą raumenį siūloma trinti ir gnaibyti, kol pajusite, kad jis suminkštėjo;
  • kai mėšlungis praeina, galima plaukti į krantą, bet rekomenduojama tai daryti jau kitu plaukimo stiliumi.